Služby


Zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace

Architektonické studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby,dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Pro vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace jsou přizváni ke koordinaci vždy jednotliví specialisté profesí.


Inženýrská činnost

Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, zajištění územního a stavebního řízení.


Spolupráce v průběhu a po dokončení stavby

Autorský dozor, technický dozor investora, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění kolaudačního rozhodnutí.